Licencje

Umowa licencyjna

I.

 1. Niniejsza umowa licencyjna (zwaną dalej: „Umowa”) reguluje zasady korzystania z utworów: ilustracje, grafiki, fotografie, filmy i inne (zwane dalej: „Utwory”) umieszczonych przez Sunday Project (będący własnością Centrum Szkoleń i Animacji Marta Skrzyńska z siedzibą w Chełmie, ul. Szymanowskiego 4 (Zwany dalej: “Sunday Project”), na stronie: sundayproject.pl (zwany dalej: „Strona Internetowa”), przez użytkowników Strony Internetowej (Zwany dalej: „Użytkownicy”), którzy korzystając z utworów, wyrażają zgodę na zawarcie niniejszej umowy tym samym stając się Licencjobiorcami.
 2. Wszystkie Utwory umieszczone na Stronie Internetowej podlegają warunkom niniejszej Umowy, tym samym pobierając jakikolwiek utwór użytkownik potwierdza, że zna  i akceptuje warunki Umowy licencyjnej oraz Regulaminu korzystania z serwisu i Polityki prywatności.
 3. Użytkownik Strony Internetowej zapewnia, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

II

 1. Na podstawie niniejszej umowy Licencjodawca – Sunday Project udziela licencji niewyłącznej Użytkownikowi będącemu jednocześnie Licencjobiorcą, w zakresie korzystania z utworów zawartych na stronie internetowej sundayproject.pl na określonych poniżej polach eksploatacji. Sunday Project oświadcza, że posiada prawa oraz wymagane pełnomocnictwa do rozporządzania Utworami i może udzielić Użytkownikowi prawa dostępu, nabycia oraz użytkowania Utworów zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej umowy. Prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa związane z własnością utworów pozostają własnością Sunday Project lub osób trzecich będących dostawcami utworów (Zwanymi dalej: “Dostawcy”) na mocy zawartych umów.
 2. Sunday Project nie jest przedstawicielem Dostawców, a  jedynie upoważnionym do licencjonowania Utworów. Nie jest też przedstawicielem Licencjobiorców, którzy korzystają z Utworów. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa właściwego, Użytkownik – Licencjobiorca niniejszym nieodwołalnie zrzeka się, bezwarunkowo zwalnia oraz rezygnuje z wszelkich roszczeń, żądań i odszkodowań (w tym z tytułu szkód wtórnych), jakiegokolwiek rodzaju, znanych i nieznanych, jakie Licencjobiorca mógłby podnieść wobec Sunday project w związku z lub w wyniku jakiegokolwiek korzystania lub uzyskania licencji na korzystanie z Utworów.
 3. Niniejsza umowa umożliwia utworzenie Indywidualnego konta Użytkownika- Licencjobiorcy. Do którego dostęp może mieć wyłącznie Licencjobiorca, po podaniu nazwy i hasła. Zakup utworu bez pobierania treści każdorazowo wymaga podania następujących danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. Użytkownik oświadcza, że jego dane są prawidłowe. Licencjobiorca zobowiązuje się zachować poufność wszystkich haseł i nazw użytkownika. Powyższe dane są chronione wg zasad zawartych w Polityce prywatności.
 4. Zasady dokonywania opłat za nabycie licencji określa Regulamin platformy

III

 1. Użytkownik” – „Licencjobiorca” zarejestrowany – odnosi się do: osoby, która utworzyła dla siebie konto poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie www.sundayproject.pl (Zwane dalej “Konto” ) akceptując w ten sposób warunki Regulaminu Korzystania z Serwisu, Polityki Prywatności  oraz udzielanych licencji, lub  Pracodawcę takiej osoby („Pracodawca”), jeśli taka osoba zawiera Umowę i uzyskuje licencję w imieniu swojego Pracodawcy. Jeśli taka osoba zawiera Umowę i uzyskuje licencję w imieniu swojego Pracodawcy, to tym samym oświadcza, że posiada wszelkie upoważnienia do zawierania w/w umów w jego imieniu.
 2. „Użytkownik” – „Licencjobiorca” niezarejestrowany-odnosi się do: osoby, która korzysta z zasobów strony bez rejestracji,  akceptując warunki Regulaminu Korzystania z Serwisu, Polityki Prywatności  oraz udzielanych licencji w imieniu własnym, lub  Pracodawcy takiej osoby („Pracodawca”), jeśli taka osoba zawiera Umowę i uzyskuje licencje w imieniu swego Pracodawcy. Jeśli taka osoba zawiera Umowę i uzyskuje licencje w imieniu swojego Pracodawcy, to tym samym oświadcza, że posiada wszelkie upoważnienia do zawierania w/w umów w jego imieniu.
 3. Utwór bezpłatny – (zwany dalej “darmowy”) dotyczy wszelkich otworów znajdujących się na stronie www.sundayproject.pl oznaczonych jako darmowe- niewymagające wniesienia opłaty za jego pobranie i korzystanie. Do pobrania ze strony utworu darmowego nie wymagane jest od użytkownika podawanie danych osobowych. Użytkownik pobierając utwór bezpłatny wyraża akceptację Umowy licencyjnej i Regulaminu platformy oraz Polityki prywatności.
 4. Utwór końcowy – Utwór stworzony przez Licencjobiorcę lub jego klienta który zawiera Utwór zakupiony lub pobrany bezpłatnie na stronie www.sundayproject.pl i inny materiał. Treści są wówczas nierozerwalnie powiązane z Utworem objętym licencją i tworzą razem oryginalne treści. 

IV

 1. Zgodnie z postanowieniami Umowy Sunday project udziela Licencjobiorcy niewyłącznej,  ogólnoświatowej, trwałej, niezbywalnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z Utworów  w zależności od formy wybranej licencji w następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie zwielokrotniania – wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworów oraz egzemplarzy materiałów stworzonych przez Licencjobiorcę zawierających Utwory 
 • w zakresie rozpowszechniania Utworów i Utworów Końcowych – publikowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
 • w zakresie obrotu – sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim Utworów Końcowych;
 • w zakresie włączenia i modyfikacji Utworów do innych utworów lub do utworów zbiorowych oraz zestawianie Utworów z elementami graficznymi i tekstowymi a także dokonywanie zmian nie wykraczających poza korekty kolorystyczne, retusze i kadrowanie w celu stworzenia Utworów Końcowych;

  2. Korzystanie na jakichkolwiek z wyżej wymienionych pól eksploatacji podlega ograniczeniom wybranej przez Licencjobiorcę opcji licencji: „Licencji Podstawowej” lub „Licencji Rozszerzonej”, które zostały opisane poniżej oraz określone dla konkretnych Utworów na Stronie Internetowej z zastrzeżeniem, że niektóre opcje licencji mogą nie być dostępne dla poszczególnych Utworów lub poszczególnych Licencjobiorców.

V

 1. Użytkownik może wykorzystywać treści między innymi: na stronach internetowych, we wpisach na blogach, w mediach społecznościowych,  reklamach, kampaniach marketingowych,  prezentacjach firmowych i edukacyjnych, gazetach, książkach, produkcjach filmowych i telewizyjnych, aplikacjach internetowych i mobilnych; pakietach produktów z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z zakresu objętego licencją. 
 2. Niniejsza licencja jest udzielona po dokonaniu  przez Licencjobiorcę pełnej płatności. Licencjobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przez Licencjobiorcę wszystkich postanowień Umowy. Warunek płatności nie dotyczy utworów darmowych.
 3. Użytkownik nie ma prawa do sublicencjonowania Utworów i ich odsprzedaży lecz ma prawo do wykorzystywania Utworów w projektach przygotowywanych na rzecz osób lub podmiotów trzecich, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub działając na zlecenie tych osób lub podmiotów. Wyżej wskazane podmioty mogą korzystać z Utworów jedynie w ramach stworzonych przez Licencjobiorcę utworów końcowych, bez prawa do wykorzystania Utworów w jakimkolwiek innym zakresie niż określony w danej licencji.
 4. Utwory bezpłatne:
  – Wszystkie ustalenia niniejszej umowy licencyjnej dotyczą również utworów bezpłatnych, określonych w pkt. 4.2. Użytkownik pobierając utwór potwierdza, że zapoznał się z warunkami umowy licencyjnej i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  – Sunday project udziela na utwory określony jako darmowe licencji typu: “Licencja Podstawowa”. Każda, szersza potrzeba korzystania z utworu niż zakres Licencji Podstawowej wymaga indywidualnego kontaktu w celu zakupienia licencji Rozszerzonej.

VI

 1. Licencjobiorca nie może:
  a) Podawać nieprawdziwych informacje na temat autorstwa. Przypisywać sobie autorstwa utworu udostępnionego do korzystania przez  Sunday Project. Tym samym Użytkownik nie może niezgodnie z prawdą wskazywać, że jest pierwotnym twórcą dzieła składającego się w znacznej mierze z licencjonowanych treści;
  b) Sublicencjonować, odsprzedawać, przenosić lub cedować na jakąkolwiek osobę trzecią Utworów lub praw do korzystania z Utworów udzielonych na mocy Umowy;
  c) Udostępniać Utworów do odpłatnego lub darmowego pobrania przez osoby trzecie, za wyjątkiem udostępnienia dla osób zaangażowanych w produkcję Utworów Końcowych na rzecz Licencjobiorcy;
  d) Wykorzystywać Utworów jako części znaku towarowego, znaku graficznego, nazwy handlowej, nazwy firmy, znaku usługowego, logo;
  e) Wykorzystywać Utworów w sposób, który może być uznany za: pornograficzny, obsceniczny, niemoralny, obrażający uczucia religijne, podważający prawa mniejszości, naruszający przepisy prawne, zniesławiający, oszczerczy lub w inny sposób naruszający dobre imię sportretowanych osób lub reputację przedstawianych dóbr, praw lub obiektów;
  f) Wykorzystywać Utworów przedstawiających osoby jako zdjęć profilowych w portalach społecznościowych;
  g) Pobierać i pozyskiwać Utwory w inny sposób niż określa to Regulamin korzystania z serwisu i Umowa licencyjna.
 2. Sunday project oświadcza, że prowadzi swoje strony w mediach społecznościowych i udostępniane tam Utwory i informacje mają jedynie charakter informacyjny  i promocyjny. Tym samym Niedozwolone jest jakiekolwiek pozyskiwanie i użytkowanie Utworów pochodzących ze źródła social mediów Sunday project. Dopuszczalne jest jedynie wykonywanie  czynności zgodnych z funkcjonalnościami stron: udostępnianie, polubianie, komentowanie, oznaczanie.

VII

 1. Wszelkie Utwory znajdujące się na stronie internetowej stanowią prawo własności przysługujące Sunday project oraz dostawcą treści. Licencjobiorcy przysługują wyłącznie prawa szczegółowo określone w niniejszej umowie. 
 2. Licencjobiorca nie nabywa żadnych autorskich praw majątkowych lub równorzędnych praw do Utworów w rezultacie korzystania z Utworów na podstawie Umowy
 3. Ograniczenie odpowiedzialności: Sunday Project nie ponosi odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy ani jakichkolwiek innych osób lub podmiotów z tytułu zadośćuczynienia szkód szczególnych, pośrednich, następczych, ubocznych lub innych podobnych szkód, kosztów lub strat wynikających z niniejszej umowy. 
 4. Odszkodowanie: Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowania nie można wyłączyć, Licencjobiorca zgadza się na zapłacenie odszkodowania, obronę i zwolnienie Sunday project z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się pokryć w całości wszelkie ich koszty i wydatki związane z podniesieniem przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń lub nałożeniem jakichkolwiek obowiązków, w tym zobowiązuje się pokryć uzasadnione honoraria prawników i koszty poniesione przez nich, a związane z obroną przed takimi roszczeniami lub przed nałożeniem takich obowiązków, jeżeli takie roszczenia i obowiązki zostały podniesione i nałożone w związku z naruszeniem przez Licencjobiorcę jakiegokolwiek postanowienia Umowy. 

VIII

Wypowiedzenie:

 1. Sunday project może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć Umowę oraz prawo Licencjobiorcy do korzystania z Utworów w przypadku, gdy Licencjobiorca nie będzie przestrzegać postanowień Umowy.
 2. Sunday project wypowiada Umowę jeśli prawo Użytkownika do korzystania ze Strony Internetowej zostanie wypowiedziane na podstawie postanowień Regulaminu, ze skutkiem w momencie dostarczenia Licencjobiorcy pisemnego zawiadomienia. 
 3. W przypadku wypowiedzenia, Licencjobiorca natychmiast zaprzestaje z korzystania z Utworów. Sunday project  zachowuje prawo do zmiany warunków licencji udzielonej mocą Umowy poprzez zastąpienie licencjonowanych Utworów innymi. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia od Sunday project, Licencjobiorca nie będzie korzystał z Utworów podlegających zastąpieniu w przyszłych projektach oraz zobowiązuje się podjąć kroki w celu zaprzestania korzystania z Utworów w projektach stworzonych uprzednio.
Zakres licencja podstawowalicencja rozszerzona
Działania marketingowe, promocyjne, komercyjne: np. wydruk reklam, mailingi, reklamy prasowe, broszury, ulotki, bilety, kalendarze do 250 000 egzemplarzy ilość bez ograniczeń
W publikacjach wydawniczych, jako ilustracja materiałów redakcyjnych oraz sponsorowanych, w takich jak np: czasopisma, gazety, publikacje książkowe do 250 000 egzemplarzy, za wyjątkiem okładek książek ilość bez ograniczeń (dopuszcza okładki książek w tym książek elektronicznych)
W reklamie zewnętrznej (na przykład na billboardach, tablicach elektronicznych, plakatach city light, nośnikach mobilnych) nie zezwalazezwala
Na nośnikach reklamy umieszczanej wewnątrz (plakaty, displaye, roll upy itp) oraz w elementach wystaw oraz dekoracji wnętrz (np. biur, holów, przestrzeni publicznej, restauracji, sklepów) zezwala wyłącznie na użytek własny zezwala
W materiałach audio-wizualnych, przykładowo: w spotach reklamowych, filmach fabularnych, filmach dokumentalnych, materiałach video, teledyskach, audycjach telewizyjnych, spektaklach teatralnych, firmowych materiałach video nie zezwalazezwala
Elementy graficzne na opakowaniachnie zezwalazezwala
Produkty fizyczne do odsprzedaży (plakaty, pocztówki, kubki, koszulki itp.)nie zezwala (na tej licencji możesz wykorzystać utwór jedynie na własny użytek np 1 szt. koszulki z nadrukiem) zezwala
Produkty elektroniczne do sprzedaży i dystrybucji odpłatnej w szczególności: w wygaszaczach ekranów, szablonach stron internetowych, szablonach prezentacji, szablonach graficznych, tapetach komputerowych, grach komputerowych, aplikacjach i innych programach komputerowych, elektronicznych kartkach pocztowych i innych tego typu produktach; nie zezwala (na tej licencji możesz wykorzystać utwór elektronicznie na własny użytek lub dystrybucję nieodpłatną )Zezwala
Prywatne blogi oraz inne prywatne publikacje (w tradycyjnej formie lub w Internecie) pod warunkiem, że prywatne publikacje nie sprawią, że Licencjobiorca lub podmiot świadczący usługi umożliwiające publikację (np. dostawca bloga) będą rościć lub uzyskają prawo do własności lub innych praw (w tym prawo autorskie) do Treści ZezwalaZezwala
Użytek osobisty np. domowa dekoracja, fototapety, sztuka, albumy, wydruki oraz inne prywatne materiały drukowane, a także dekoracja biura, poczekalni, miejsca publicznego, restauracji lub sklepu detalicznegoZezwalaZezwala
Okładki książek elektronicznych, wygaszacze ekranów, szablony stron internetowych, szablony prezentacji, programy komputerowe, gry komputerowe, elektroniczne kartki pocztowe w niekomercyjnym użyciu ZezwalaZezwala