Regulamin programu partnerskiego

Poniższy Regulamin określa zasady programu partnerskiego strony internetowej Sunday Project: www.sundayproject.pl

I. Definicje

 1. Strona internetowa, oznacza stronę Sunday Project: www.sundayproject.pl
 2. Partner – Użytkownik zarejestrowany na stronie internetowej www.sundayproject.pl
 3. Klient – oznacza podmiot, który na skutek działań Partnera przystąpił do zakupu utworów na stronie www.sundayproject.pl
 4. Program – oznacza Program Partnerski Sunday project

II. Uczestnictwo w Programie Partnerskim

 1. Do Programu przystąpić mogą osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Aby zostać Partnerem w Programie, należy zarejestrować się na stronie www.sundayproject.pl w panelu: Partner
 3. Partner zobowiązuje się do zaakceptowania Polityki prywatności, Regulaminu korzystania ze strony i Regulaminu Programu Partnerskiego.
 4. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje niewyłączne prawo do promowania strony przy pomocy udostępnionych mu w tym celu materiałów reklamowych oraz linków polecających.
 5. Partner może być jednocześnie Twórcą – dostawcą, jak również Klientem. Każda z tych opcji wymaga akceptacji odrębnych regulaminów i może się wiązać z koniecznością rejestracji w oddzielnych kontach Użytkownika.

III. Zasady współpracy

 1. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, zobowiązuje się do polecania zasobów strony swoim klientom oraz partnerom handlowym, czytelnikom itp.
 2. Celem powyższych działań jest dokonanie przez w/w osoby zakupu Utworów na stronie www.sundayproject.pl
 3. Partner uzyskuje stałą prowizję w wysokości 10% wartości zamówienia za każde złożone i opłacone zamówienie pozyskanego przez siebie klienta.
 4. Wysokość prowizji może zostać ustalona indywidualnie i ulec zmianie w trakcie współpracy.
 5. Prowizja jest naliczana tylko za zamówienia złożone nie później niż 90 dni licząc od ostatniego przekierowania ze strony Partnera.
 6. Klient dokonujący pierwszych zakupów bezpośrednio przez stronę Sunday project, podczas ponownych zakupów i wejściu po poleceniu przez partnera pozostanie przypisany jako klient pozyskany bezpośrednio przez Sunday Project.
 7. Minimalna wartość wypłacanej prowizji wynosi 100zł brutto.
 8. Partner zobowiązuje się do promowania i reklamowania Sunday Project w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego oraz do rozwijania i prowadzenia działań promocyjnych na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
 9. Czas trwania Programu jest nieograniczony. Sunday project może jednak w każdej chwili zakończyć Program bez podania przyczyny. Rozliczenie prowizji następuję wówczas wg zasad pkt.8/ IV.

IV. Wypłata wynagrodzenia

Wynagrodzenie z tytułu prowizji uzyskanej z  Programu partnerskiego zostaje wypłacone Partnerowi na zasadach:

 1. Prowizja nie ulega przedawnieniu, Partner może gromadzić środki w czasie nieograniczonym.
 2. Wypłata środków może nastąpić po osiągnięciu progu min. 100 zł brutto w Panelu Partnera.
 3. Partner klikając “wypłać” wydaje dyspozycje Administratorowi strony do wypłacenia środków. Administrator dokonuje akceptacji tej decyzji, po czym Partner wystawia fakturę/ rachunek na dane Administratora z kwotą zleconą do wypłaty, z tytułem: Działania marketingowe, lub wg innych indywidualnych ustaleń.
 4. Faktura/ rachunek musi spełniać wszystkie zasady wymagane prawem.
 5. Partner ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych do wypłaty. Sunday Project nie ponosi odpowiedzialności za żadne poniesione straty z tytułu podania niewłaściwych danych.
 6. Płatność na konto Partnera zostaje dokonana na podstawie przesłanej faktury elektronicznej w terminie zawartym na fakturze/ rachunku.
 7. Wszelkie kwestie związane z niezgodnością danych osobowych lub finansowych, błędnych dokumentów mogą wydłużyć realizację wypłaty prowizji.
 8. W przypadku rezygnacji ze współpracy, która dokonuje się poprzez usunięcie konta, Partner może uzyskać wypłatę bez osiągania minimalnego progu na zasadach wskazanych wyżej, o czym indywidualnie informuje Sunday Project.
 9. Usunięcie konta bez wypłaty prowizji jest równoznaczne z jej utratą.

V. Ograniczenia i odpowiedzialność

1.Sunday project nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera za straty wynikłe w związku z niewłaściwym działaniem lub brakiem działania strony www.sundayproject.pl,

2. Partner może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności: podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych w procesie rejestracji bądź aktualizacji, wprowadzania w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści, działania na szkodę Sunday Project.

3. Zmiany dotyczące regulaminu i jego aktualizacje będą publikowane na stronie Regulaminu Programu Partnerskiego.

V. Polityka prywatności oraz używanie plików cookie

Użytkownik poprzez przystąpienie do Programu akceptuje Politykę prywatności strony www.sundayproject.pl i zasady używania plików cookies zawarte w odrębnym regulaminie: https://sundayproject.pl/polityka-prywatnosci/