Regulamin platformy

Regulamin korzystania ze strony internetowej i płatności

I. Strony transakcji

 1.   Sunday Project (będący własnością Centrum Szkoleń i Animacji Marta Skrzyńska ul. Kościelna 25, 22-107 Sawin, NIP 563 238 13 58 ) jest właścicielem sklepu internetowego (dalej: „Strona internetowa”) dostępnego pod adresem URL: www.sundayproject.pl stanowiącego system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Sunday project prowadzi sprzedaż następujących artykułów cyfrowych: fotografii, grafik, ilustracji, filmów (dalej: „Utworów”).
 2. Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dokonujące zakupów za pośrednictwem Strony internetowej (dalej: „Użytkownicy”) oświadczają, że są pełnoletni oraz dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych, niezbędną w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej.
 3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady nabywania Utworów i bezpłatnego pobierania za pośrednictwem Strony internetowej, zasady przyjmowania i realizacji (dostawy) zakupionego Utworu oraz koszty z tym związane oraz prawa i obowiązki stron zawartej umowy sprzedaży i Umowy licencyjnej. 
 4. Dokonując zakupu lub pobrania darmowego Użytkownik uzyskuje prawa do korzystania z utworu (nabywa licencję) opisaną w Umowie licencyjnej Sunday project. Właścicielami autorskich praw majątkowych do zdjęć pozostają: właściciel banku fotografii sundayproject.pl lub jej Dostawcy.
 5. Informacje dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych wymaganych przez Sunday Project oraz korzystanie z plików cookies przez witrynę określa Polityka prywatności.

II. Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem transakcji umów sprzedaży, zawieranych poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej są Utwory wskazane w ofercie handlowej, widniejące na Stronie internetowej w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny zamieszczone na Stronie internetowej oraz dostępne licencje nie są stałe i mogą podlegać zmianie według decyzji Sunday project, o czym właściciel platformy będzie informował, zamieszczając nową cenę wraz z opisem.
 3. Ceny wszystkich Utworów dostępnych na Stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Utwory bezpłatne oznaczone są znakiem jako: darmowe.
 4. Sunday project zastrzega sobie prawo do zmiany cen Utworów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej. Powyższe uprawnienie Strony internetowej nie będzie miało wpływu na prawa Użytkowników.

III. Składanie zamówień

 1.     Użytkownik powinien w ramach składania zamówienia na Stronie internetowej dokonać wyboru rodzaju Utworu i jego licencji oraz formy zapłaty.
 2.     Umowa sprzedaży jest równoznaczna z zawarciem Umowy licencyjnej i zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sunday project przyjęcia zamówienia lub (w przypadku plików darmowych) pobrania pliku.
 3.     Sprzedawca przesyła na adres e-mail  podane przez Nabywcę, potwierdzenie złożenia zamówienia (nie dotyczy plików darmowych)
 4.     Użytkownik może dokonać zakupu poprzez założenie konta “Użytkownika- klienta” oraz bez konieczności zakładania konta.
 5. Użytkownik może dokonać nabycia utworu bezpłatnie – pobrać go jako plik darmowy – bez konieczności dokonywania opłaty.  Do pobrania ze strony utworu darmowego nie wymagane jest od użytkownika podawanie danych osobowych. Użytkownik pobierając utwór bezpłatny wyraża akceptację Umowy licencyjnej i Regulaminu korzystania ze strony oraz Polityki prywatności. 
 6. Korzystanie z utworów bezpłatnych odbywa się na zasadzie udzielenia Licencji Podstawowej opisanych szczegółowo w Umowie licencyjnej.

IV. Potwierdzanie zamówień

 1. Każde zamówienie złożone przez Użytkownika na Platformie musi zostać potwierdzone przez Sunday project w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przez Sunday project jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Nabywcą, a Platformą. 
 2.     Nieopłacone zamówienie może zostać anulowane przez Sunday Project w terminie 24 po jego dokonaniu.

V. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony Utwór może być dokonana w sposób wskazany na Stronie internetowej, w terminie do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia, następuje przelewem przed dostawą Utworu.
 2. Dla realizacji płatności Strona internetowa korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych ( Przelewy24). W konsekwencji, w celu dokonania płatności, Nabywca może zostać przekierowany na stronę internetową określonego dostawcy usług płatniczych. Przed dokonaniem płatności Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
  przelewy 24
 3. Dla realizacji zamówień PREMIUM – przelewem na podstawie wystawionej faktury.
 4. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Użytkownika z wybranych form płatności pokrywa Sunday project. Nie dotyczy to opłat i prowizji, które mogą być pobierane przez określony bank, za pośrednictwem którego Klient dokonuje zakupu Utworu na Stronie internetowej.
 5. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Sunday project.

VI. Termin realizacji i dostawa Utworu

 1.   Czas realizacji to czas, który liczony jest od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sunday project (ale nie wcześniej niż od dnia otrzymania pełnej zapłaty za zamówione Utwory) do chwili otrzymania zamówienia przez Klienta.
 2. Sunday project zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w sytuacjach niezależnych od Strony internetowej (w szczególności okoliczność siły wyższej, strajku, przerwy w dostawie mediów lub uchwalenia przepisów, które w istotny sposób utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie dostaw Towarów w sposób przyjęty przez Stronę internetową lub też w inny sposób utrudniają lub uniemożliwiają jego działalność w dotychczasowej formie) nie jest zdolny zrealizować zamówienia w terminie. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie poinformowany bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 3. Dostawa Utworu bezpłatnego odbywa się w trybie natychmiastowym, po zaakceptowaniu warunków korzystania ze Strony Internetowej, Umowy licencyjnej Użytkownik za pomocą kliknięcia przycisku: pobierz, dokonuje pobrania Utworu na swoje urządzenie.
 4. Zakupione utwory oraz pobrane darmowo zapisywane są w formacie zip. Może to wymagać pobrania dodatkowego oprogramowania na urządzenie Użytkownika. 

VII. Realizacja zamówienia Premium – poszerzenia licencji.

 1. Sunday project wychodząc wobec potrzeb swoich klientów umożliwia realizację indywidualnych zamówień pozwalających na szersze korzystanie z licencji. 
 2. Wszystkie utwory darmowe zawarte na stronie Sunday project są dostępne do korzystania w Licencji podstawowej.
 3. Użytkownik, który potrzebuje korzystania z Utworu oznaczonego jako darmowy w Licencji rozszerzonej dokonuje następujących czynności:
  – pobiera utwór w wybranym formacie
  – składa zamówienie drogą e-mailową sunday.centrum@gmail.com  na dany utwór, wskazując: którego utworu zamówienie dotyczy, podając dane do faktury.
  – Sunday project wystawia fakturę do zapłacenia przelewem wg wskazanego termin i przesyła na adres mailowy klienta. 
  – opłacenie faktury jest równoznaczne z zawarciem umowy licencyjnej Rozszerzonej na Utwór. 
  – nieopłacenie faktury w terminie oznacza rezygnację z zamówienia i Sunday project anuluje zamówienie, co oznacza pozostawienie możliwości korzystania z licencji podstawowej.
  – użytkownik może poszerzyć licencję do licencji Rozszerzonej w dowolnym czasie od bezpłatnego pobrania Utworu. 

VIII. Wystawianie faktur

 1. Sunday project wystawia faktury na życzenie Klienta. Klient zamawia fakturę poprzez kliknięcie okienka: “TAK” w pytaniu: „Czy potrzebujesz faktury podczas realizacji zamówienia.
 2. Faktury wystawiane są w języku polskim, w walucie polski złoty i zawierają podatek vat.
 3. W przypadku gdy użytkownik nie zaznaczył prośby o fakturę w czasie składania zamówienia, może o nią poprosić drogą e-mailową podając nr zamówienia w ciągu 24 h od sfinalizowania zamówienia.
 4. Faktury są wystawiane po opłaceniu zamówienia z zastrzeżeniem zamówień PREMIUM.
 5. Użytkownik otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail w trybie do 7 dni od sfinalizowania zamówienia.

IX. Zwroty i reklamacje

 1. Użytkownik zakupuje Utwór takim jaki jest i jaki widzi.
 2. Na podstawie Art. 38 ustawy o prawach konsumenta Użytkownik dokonując zakupu wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jest świadomy, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaż. Zakupiony Utwór nie podlega zwrotowi, ani wymianie zamówienia np. zamiana wielkości lub licencji.
 3. Reklamacja uwzględniana jest jedynie w przypadkach:
  – gdy zakupiony Utwór nie znajduje się w pobranym pliku
  – gdy w pobranym pliku Utwór ma inne cechy niż podana specyfikacja (wielkość, waga).
 4. Klient zgłasza reklamację drogą e-mailową lub poprzez formularz kontaktowy, dokładnie opisując zaistniałą sytuację.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni. 

X. Współpraca z Sunday Project

 1. Obsługę i rozliczenia Programu partnerskiego określa oddzielny regulamin pod nazwą: Program partnerski.
 2. Zasady współpracy z Twórcami określa Umowa zawarta z  bezpośrednio  z Twórcą.

XI. Postanowienia końcowe

 1.       Sunday project zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
  – spowodowanych działaniem siły wyższej,
  – zmiany zasięgu, zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Sunday project lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
  – zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu,
  – z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi w Sunday project, względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Nabywców lub osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.
 2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3.     Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sunday project.
 4.     Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po jego opublikowaniu na Stronie internetowej.
 5.     Do umowy zawartej pomiędzy Sunday project, a Użytkownikiem stosuje się Regulamin obowiązujący i opublikowany na Stronie internetowej w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu po dacie zawarcia umowy, a przed wykonaniem zobowiązania przez którąkolwiek ze stron, nie ma wpływu na treść już zawartej umowy ani prawa i obowiązki stron.

XII. Kontakt z administratorem platformy:
1. Użytkownik może skontaktować się z obsługą strony internetowej za pomocą formularza kontaktowego. Formularz jest aktywny 24h na dobę.
2. Administrator odpowiada na wiadomości w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:30-17:00.

(Data publikacji Regulaminu: 06.05.2021)